WYSIWYG Web Builder
Obchodní podmínky Nosíčka
Tyto Obchodní podmínky se vztahují na obchody uskutečněné na webovém serveru, prostřednictvím webového serveru nebo s využitím webového serveru https://www.facebook.com/malynosicek/ (dále jen „internetový obchod“ či „e-shop“), a upravují smluvní vztah mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje jako prodávající, podnikající fyzická osoba Dita Křížová, IČ 06472745, s místem výkonu podnikání Ochoz u Brna č.p. 190, 664 02 Ochoz u Brna (dále jen „Nosíček“), a na druhé straně vystupuje Kupující.
Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou subjekt odlišný od Spotřebitele, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně sdělení před uzavřením smlouvy a Reklamačního řádu, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je také Reklamační řád.

Výklad pojmů
Prodávající a pro účely těchto obchodních podmínek též Nosíček, je specifikován v preambuli těchto Obchodních podmínek.
Kupujícím se rozumí Kupující, který je Spotřebitelem, anebo Kupující Podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Nosíčkem.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem jsou také všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku.
Internetovým obchodem, e-shopem se myslí internetové stránky https://www.facebook.com/malynosicek/.

Sdělení před uzavřením smlouvy
Nosíček by Vám chtěl sdělit hlavně toto:
1.Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tedy přístup na internetový obchod Vás stojí přesně tolik, kolik platíte svému poskytovateli internetu);
2.Nosíček požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Nosíčka;
3.V případě smluv uzavíraných v rámci těchto Obchodních podmínek se nejedná o smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění (to neznamená, že pokud jste s výrobky Nosíčka spokojeni, tak si nemůžete pravidelně objednávat každý týden třeba novou šálu, jen je vždy třeba s Nosíčkem uzavřít novou smlouvu);
4.Ceny zboží a služeb jsou v internetovém obchodě uváděny včetně daní a veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, přičemž v případě osobního odběru po domluvě s Nosíčkem je náklad na dodání 0,- Kč;
5.Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva jsou upraveny v čl. 5, odst. 5.1. těchto Obchodních podmínek;
6.Smlouva, resp. příslušný doklad, bude uložen v elektronickém archivu Nosíčkem (a jedno vyhotovení dostanete při převzetí zboží). Kdo doklad ztratí tomu Nosíček na požádání pošle nový.
7.Pokud nebude s čímkoliv spokojeni, není nic jednoduššího než se obrátit ihned na Nosíčka. Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Nosíček prostřednictvím emailu malynosicek@email.cz, a prostřednictvím soukromých zpráv (tzv. v messengeru) uživateli stránky https://www.facebook.com/malynosicek/.

1. Informace o Prodávajícím (nezapomeňte Prodávající = Nosíček)
1.1 Provozovatel internetového obchodu, adresa a místo podnikání
Dita Křížová, IČ 06472745,
s místem výkonu podnikání Ochoz u Brna č.p. 190, 664 02 Ochoz u Brna
Nosíček není plátcem DPH

1.2 Kontaktní údaje
Dita Křížová
Tel.: +420 733501725
E-mail: malynosicek@email.cz
Zákaznická linka
Tel.: +420 733501725
Provozní hodiny zákaznické linky
Po-pá 9-15
1.3 Bankovní spojení
Česká republika
Air Bank a.s.
Číslo účtu: 282632662
Kód banky: 0300

2. Smlouva
2.1 Vznik kupní smlouvy
2.1.1 Zboží skladem
Je-li Kupujícím Spotřebitel a smlouva je uzavírána prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, je výzvou k předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy, umístění nabízeného zboží Nosíčkem na internetový obchod a uvedení informace, že toto zboží je skladem. Není-li u zboží výslovně uvedeno jinak má Nosíček pouze jeden kus nabízeného zboží. Návrh na uzavření kupní smlouvy (nabídku) na základě této výzvy lze Nosíčkovi učinit buďto v komentáři pod nabízeným zbožím nebo prostřednictvím soukromé zprávy uživateli stránky https://www.facebook.com/malynosicek/. Nosíček se zavazuje, jak jen to bude možné neprodleně potvrdit, že nabízené zboží je stále dostupné, a tím s Vámi uzavřít Kupní smlouvu, a to ve stejné formě, v jaké jste Nosíčkovi nabídku na uzavření Kupní smlouvy učinili.  V případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku je přílohou tohoto potvrzení odkaz na aktuální znění Obchodních podmínek. Doručením uvedeného potvrzení vzniká mezi Kupujícím a Nosíčkem Kupní smlouva (hurá). Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran či na základě zákonných důvodů.

Je-li Kupujícím Podnikatel, je návrhem k uzavření kupní smlouvy odeslání objednávky Kupujícím a smlouva je v tomto případě uzavřena přijetím této objednávky Nosíčkem. Nosíček potvrdí objednávku do 24 hodin od jejího doručení, a to odesláním uvedeného potvrzení ve stejné formě, v jaké Podnikatel nabídku na uzavření kupní smlouvy učinil, jinak se má za to, že objednávku nosíček nepřijal. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran či na základě zákonných důvodů.

V případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, je před podáním nabídky Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které byly Nosíčkovi sděleny, včetně možnosti Kupujícího zjišťovat a opravovat chybné údaje, které Nosíčkovi sdělil.

2.1.2 Zboží na zakázku
Nic, co Nosíček stanovil v bodě 2.1.1, neplatí, pokud je Kupní smlouva uzavírána ohledně zboží, které Nosíček musí teprve vyrobit (to je vždy, pokud u zboží není uvedeno, že je skladem, nebo informace obdobného významu). V takovém případě je postup uzavření Kupní smlouvy individuální, a Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy se s Nosíčkem dohodnete na všech vlastnostech (materiál, barva, velikost a tak dále), jakosti a množství zboží. V takovém případě Nosíček ještě zpravidla zopakuje všechny podstatné náležitosti Kupní smlouvy, a teprve poté, když s tímto projevíte jednoznačný souhlas (pokud chcete souhlas projevovat emotikonem, nebo gifem, pak musí být opravdu hodně usměvavý nebo veselý, jinak jej za jednoznačný souhlas považovat Nosíček nebude) je Kupní smlouva uzavřena.

2.2 Ostatní ujednání
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nosíček nedodává zboží do zahraničí, ani nepřijímá platby ze zahraničí, z toho důvodu je logické, že vztahy a případné spory vzniklé ze vztahů založených smlouvou, podléhají výhradně právnímu řádu České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Uzavřením kupní smlouvy se Nosíček zavazuje (tzv. na mou duši na psí uši), že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Nosíčkovi kupní cenu.

Nosíček si v souladu s ust. § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vyhrazuje k věci (zboží) vlastnické právo, Kupující se tedy stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Nosíček Kupujícímu odevzdá věc, a to včetně dokladů, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

Nosíček splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Nosíček věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího Podnikatele a umožní Kupujícímu Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. K odevzdání věci Kupujícímu Spotřebiteli dojde v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

Nosíček odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Nosíček věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Nosíček věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje také plnění jiné věci a dále vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, a to i tehdy, projeví-li se později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Nosíček způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Tentýž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ačkoliv mu s ní Nosíček umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Nosíček škodu způsobil porušením své povinnosti.

3. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné (Nosíček nerad smlouvá), tj. včetně daní popřípadě všech dalších poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. Toto ustanovení se nedotýká případných nákladů na dopravu, dobírku a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.
Ceny platí do vyprodání zásob (Nosíček má, pokud není uvedeno jinak vždy jen jeden kus nabízeného zboží).

4. Proces objednání, dodací podmínky
4.1 Objednávání
Kupující obdrží plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena je uvedena u nabízeného zboží. Objednávat je možno pouze prostřednictvím stránky https://www.facebook.com/malynosicek/ v komentáři u nabízeného zboží nebo soukromou zprávou uživateli této stránky.
4.2 Platební podmínky
Nosíček akceptuje následující platební podmínky:
1.platba v hotovosti při osobním odběru (osobní odběr je možný jen po domluvě s Nosíčkem);
2.platba předem bankovním převodem;
3.na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího přepravce - Kupující hradí navíc tzv. dobírečné).
V případě, že Kupující zvolí typ platby „bankovním převodem“, provede platbu na účet uvedený jako „bankovní spojení“. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno nebo název. Údaje k platbě obdrží Kupující, nejpozději současně s potvrzením nabídky. Způsob platby zboží si Kupující určuje ve své nabídce a je pouze v jeho kompetenci (vyjma osobního převzetí - s tím musí souhlasit Nosíček). Prodávající neurčuje, jakým způsobem bude zboží hrazeno.
4.3 Dodací podmínky
Osobní převzetí: 0,- Kč
Nosíček doručuje zboží prostřednictvím České pošty s.p., náklady na dopravu jsou uvedeny u nabízeného zboží. Nejsou-li náklady na dopravu uvedeny, pak tyto náklady budou dodatečně účtovány dle platného ceníku České pošty s.p. pro Kupujícím zvolený způsob dopravy.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice apod.). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Podrobnější informace o reklamaci poškozeného nebo ztraceného zboží v průběhu dopravy lze nalézt na www.ceskaposta.cz
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen neprodleně oznámit Nosíčkovi e-mailem nebo soukromou zprávou uživateli stránek https://www.facebook.com/malynosicek/, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem či poštou Nosíčkovi.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Nosíčkovi možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

4.4 Odpovědnost Nosíčka
Nosíček odpovídá Kupujícímu Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady (Váš křičící poklad v nosítku většinou není vada zboží). Nosíček zejména odpovídá Kupujícímu Spotřebiteli, že v době, kdy Kupující Spotřebitel zboží převzal:
1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takovéto ujednání, takové vlastnosti, které Nosíček popsal;
2.se zboží hodí k účelu, který pro její použití Nosíček uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
3.zboží odpovídá jakostí a provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
4.zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
5.věc vyhovuje požadavkům právních předpisů;
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadní již při převzetí.
Kupující Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, to se však netýká:
1.u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
2.na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
3.u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
4.vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění Kupujícímu Spotřebiteli nenáleží, pokud Kupující Spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující Spotřebitel vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je Nosíček zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Nosíček odpovídá Kupujícímu Podnikateli za vady zboží dle ust. § 2099 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

1.na odstranění vady dodáním nového zboží bez vad nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
2.na odstranění vady opravou zboží;
3.na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
4.odstoupit od smlouvy.

Kupující Nosíčkovi při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady sdělí, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Nosíčka, to však neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Nosíček vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Nosíček nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Nosíček nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu Spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Nosíček dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Nosíček odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li Nosíček vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Nosíčka.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující také právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Nosíčkovi na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu. Bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událost (třeba v Česku tolik frekventované tornádo).

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Nosíčka za vady jsou upraveny v Reklamačním řádu Nosíčka.

5. Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku Kupujícím Spotřebitelem

Kupující Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o:
1.kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
2.smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo;
3.smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Kupující Spotřebitel povinen o svém odstoupení informovat Nosíčka, tj. podnikající fyzickou osobu Ditu Křížovou, IČ 06472745, s místem podnikání Ochoz u Brna č.p. 190, 664 02 Ochoz u Brna, formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem). Kupující Spotřebitel je oprávněn použít.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Nosíčkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Nosíčka obdržel, a to na své náklady. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující Spotřebitel odešle zboží zpět Nosíčkovi před uplynutím čtrnácti dnů.

V případě, že se bude jednat o zboží, jež ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese Kupující Spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující Spotřebitel odpovídá Nosíčkovi za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Nosíček bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, Nosíček není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Nosíčkovi odeslal.

Kupující Spotřebitel nemůže v souladu s ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit mimo jiné od smlouvy:
1.o poskytování služeb, které Nosíček splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
2.o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Nosíčka a k němuž nemůže dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
3.o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
4.o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
5.o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
6.o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

Kupující Spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Nosíčkem a Kupujícím Spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující Spotřebitel je povinen spolu vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Na dárky poskytované zcela zdarma nelze uplatňovat jakákoli práva Spotřebitele.

Další práva a povinnosti stran související s právem Kupujícího spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem jsou upraveny v Reklamačním řádu Nosíčka.

6. Reklamace
6.1 Všeobecná ustanovení
Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích pro ně z vad krytých zárukou za jakost a vad při převzetí zboží jsou upraveny v Reklamačním řádu Nosíčka.

Kupující je povinen seznámit se dostatečným způsobem s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem před samotným objednáním zboží.

Je-li Kupujícím podnikatel, pak prodávající poskytuje záruku za jakost v délce trvání 12 měsíců.

Další záruční podmínky jsou obsaženy v Reklamační řádu Nosíčka.

8. Ochrana osobních údajů
Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Nosíček.

Osobní údaje Kupujících jsou zpracovávány pro účely vyřizování objednávek, zasílání objednaného zboží, nabízení obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení.

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Nosíčka po úspěšném splnění smlouvy za účelem marketingu, tvorby databáze kupujících apod., a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Prodávající postupuje tak, aby Kupující neutrpěl újmu na svých právech.

Kategorie zpracování osobních údajů jsou adresní a identifikační.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, a detaily Vašeho uživatelského účtu na stránce www.facebook.cz .

Subjekty údajů jsou Kupující.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě (Nosíček neprozradí Vaší drahé polovičce, kolik jste zase za blbosti pro mimino utratil/a peněz).

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Nosíčkem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze Nosíčkovi.

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Nosíček povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Subjekt údajů má dále právo žádat Nosíčka o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, a o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 27. 9. 2017, přičemž jsou k dispozici v místě výkonu podnikání Nosíčka nebo elektronicky na webových stránkách www.facebook.com/malynosicek/

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je také Reklamační řád Nosíčka.

Kupující Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb dle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Oprávněným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. 
Reklamační řád Nosíčka
Tento Reklamační řád se vztahuje a je závazný pro obchody uskutečněné na webovém serveru, prostřednictvím webového serveru nebo s využitím webového serveru https://www.facebook.com/malynosicek/ (dále jen „internetový obchod“ či „e-shop“), a upravují smluvní vztah mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje jako prodávající, podnikající fyzická osoba Dita Křížová, IČ 06472745, s místem výkonu podnikání Ochoz u Brna č.p. 190, 664 02 Ochoz u Brna (dále jen „Nosíček“), a na druhé straně vystupuje Kupující.
Odesláním objednávky Kupující vyjadřuje svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami reklamace.
Veškeré reklamační procesy se řídí platnou právní úpravou České republiky a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany.
Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:
Dita Křížová, IČ 06472745
Ochoz u Brna 190
664 02 Ochoz u Brna
Adresa pro uplatnění práv z vadného plnění:
Dita Křížová, IČ 06472745
Ochoz u Brna 190
664 02 Ochoz u Brna
Případně emailová adresa malynosicek@email.cz, nebo prostřednictvím soukromých zpráv (tzv. v messengeru) uživateli stránky https://www.facebook.com/malynosicek/
Reklamaci Kupující zasílá na výše uvedené kontakty. V reklamaci je kupující povinen uvést minimálně důvod reklamace, identifikaci Kupujícího a reklamované zboží.
Postup při výměně zboží
Ustanovení této částí Reklamačního řádu („Postup při výměně zboží“) se použijí pouze v případě, kdy je Kupujícím Spotřebitel, není-li stanoveno jinak.

Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není úplně podle Vašich představ, Nosíček Vám je rád vymění za jiné, to ovšem neplatí v případě, že zboží bylo upraveno dle Vašeho požadavku. Pokud se pro výměnu rozhodnete, je nutné dodržet tyto základní podmínky:
Zboží musí být odesláno Nosíčkovi nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky.
Zboží musí být kompletní, nepoužité, neporušené, s původními visačkami, schopné dalšího prodeje.
Zásilka mířící zpět k Nosíčkovi musí obsahovat originál nebo kopii faktury nebo účtenky a v elektronické podobě odeslaný požadavek na výměnu zboží. Taktéž lze akceptovat informační dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který musí obsahovat potřebné náležitosti k identifikaci kupujícího a zboží, jehož se výměna týká.
Balíček nesmí být zaslán na dobírku. V takovém případě jej Nosíček nepřevezme.
Náklady spojené se zasláním zboží zpět hradí v plné výši kupující.
Ve Vašem vlastním zájmu doporučujeme balíček na adresu Nosíčka poslat doporučeně, s pojištěním na hodnotu zboží. V případě ztráty či znehodnocení pak případně budete moci s podacím číslem zásilky u dopravce uplatnit náhradu škody vzniklé na zásilce.
Po přezkoumání neporušenosti a kompletnosti zboží bude uskutečněna výměna za Vámi požadované zboží. Vyměněné zboží bude odesláno na Vaši adresu. V případě, že cena Vámi požadovaného zboží se bude lišit od ceny zboží původně zakoupeného, bude Vám tento rozdíl ceny fakturován nebo vrácen při převzetí zboží společně s náklady na dopravu.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Nosíček moci Váš požadavek na výměnu akceptovat a zboží bude vráceno zpět.
Zboží je možné do 14 dnů od převzetí vyměnit i osobně v místě podnikání Nosíčka. V případě výměny zboží z důvodu vadného plnění, má Kupující také právo na úhradu nákladů k této výměně.
Postup při vrácení zboží (odstoupení od smlouvy)
Ustanovení této částí Reklamačního řádu („Postup při vrácení zboží“) se použijí pouze v případě, kdy je Kupujícím Spotřebitel, není-li stanoveno jinak.
V souladu s § 1829 občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží (výluky z tohoto pravidla jsou upraveny v Obchodních podmínkách Nosíčka). Pokud se pro odstoupení rozhodnete, je nutné dodržet tyto základní podmínky:
Zboží k Nosíčkovi musí být odesláno nejpozději 14. den po odeslání odstoupení od kupní smlouvy.
Zboží musí být kompletní, nepoužité, neporušené, nejlépe s původními visačkami a v originálním obalu. Zboží musí být schopné dalšího prodeje.
Zásilka mířící zpět k Nosíčkovi musí obsahovat originál nebo kopii faktury nebo účtenky a v elektronické podobě odeslaný požadavek na vrácení peněz (odstoupení od smlouvy). Taktéž lze akceptovat informační dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který musí obsahovat potřebné náležitosti k identifikaci kupujícího a zboží, jehož se vrácení týká.
Pokud byl součástí objednávky i dárek zdarma, musí zákazník též vrátit i dárek zdarma. Vrácený dárek musí být kompletní, nepoužitý, neporušený, s původními visačkami a v originálním obalu. Dárek musí být schopen dalšího prodeje.
Balíček nesmí být zaslán na dobírku. V takovém případě jej Nosíček nepřevezme.
Náklady spojené se zasláním zboží zpět hradí v plné výši Kupující Spotřebitel.
Ve Vašem vlastním zájmu doporučujeme balíček Nosíčkovi poslat doporučeně, s pojištěním na hodnotu zboží. V případě ztráty či znehodnocení pak případně budete moci s podacím číslem zásilky u dopravce uplatnit náhradu škody vzniklé na zásilce.
Po přezkoumání neporušenosti a kompletnosti zboží bude uskutečněno vrácení peněz. Společně s kupní cenou zboží Vám budou vráceny také náklady na dodání zboží (tj. dodání zboží od Nosíčka ke Kupujícímu). Jestliže jste zvolili jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží (mimo osobního převzetí), vrátí Vám Nosíček náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Částka bude vrácena stejným způsobem, jakým od Vás Nosíček peněžní prostředky na základě kupní smlouvy přijal. Při vrácení zboží však Nosíček umožňuje zvolit vrácení peněžních prostředků jiným, a to Vámi uvedeným způsobem, a to bezhotovostním převodem na účet.
Zaplacená částka bude vrácená v zákonné 14-ti denní lhůtě, ne však dříve, než Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal Nosíčkovi.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci Nosíček Váš požadavek na vrácení peněz akceptovat. V případě, že vrácené zboží bude opotřebeno nebo poškozeno jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, nezaniká tím právo Kupujícího odstoupit od smlouvy. Kupující však odpovídá Nosíčkovi za snížení hodnoty zboží, které je důsledkem nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se Kupující obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V takovém případě má Nosíček nárok na náhradu rozdílu mezi cenou zboží a obvyklou cenou vráceného zboží. Kupujícímu tedy bude vrácena cena zboží snížená o nárok Nosíčka, na což bude Kupující předem upozorněn. V takovém případě Nosíček umožní Kupujícímu taktéž vzít své odstoupení od smlouvy zpět. V případě zpětvzetí odstoupení od smlouvy nese Kupující veškeré náklady na dodání zboží zpět Kupujícímu.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vadného plnění má Kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Postup při reklamaci vadného zboží (záruka za jakost, odpovědnost za vady při převzetí zboží)
Záruka za jakost
Zárukou za jakost se Nosíček zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Délka záruční doby v případě Kupujícího, kterým je Spotřebitel, je 24 měsíců, pokud není určeno jinak. Délka záruční doby v případě Kupujícího, který je Podnikatelem, je 12 měsíců, pokud není určeno jinak. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. - taková charakteristika je vždy uvedena u zboží - pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o použité zboží, a zboží prodávané za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti, Nosíček záruku za jakost neposkytuje.
Převzetím záruky za jakost nejsou dotčena práva Kupujícího z vad, které má zboží při převzetí zboží Kupujícím.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruka se nevztahuje (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v návodu k použití) na poškození vzniklá zejména (výluky ze záruky):
•Mechanickým poškozením zboží.
•Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo Nosíčkem určeno.
•Neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
•Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním (v softshellových capáčcích se maraton neběhá) nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
•Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
•Zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy.
•Zboží bylo poškozeno přírodními živly (pozor na tornáda!!!) nebo vyšší mocí.
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Nosíčkem výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Nosíčkem deklarovány (pokud Nosíček napíše, že je vsadka vhodná i pro větší tatínky, znamená to, že ve vsadce mohou mít dítě i větší tatínci, nikdy naopak), případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
Jako doklad o záruce vystavuje Nosíček ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad. Na žádost Kupujícího Nosíček poskytne záruku písemnou formou (záruční list).
Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Nosíček uvede v záručním listě a srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Nosíček zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Odpovědnost za vady při převzetí zboží
Ustanovení této částí Reklamačního řádu („Odpovědnost za vady při převzetí zboží“) se nepoužijí v případě, kdy je Kupující Podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti.

Nosíček odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal,
-má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Nosíček popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Nosíčkem prováděné,
-se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Nosíček uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
-je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
-zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Kupující je oprávněn uplatit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Výjimku tvoří zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. - taková charakteristika je vždy uvedena u zboží - pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Nosíček za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se práva z vad nevztahují na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a případné vady uplatnit u Nosíčka bez zbytečného odkladu od převzetí zboží. Pozdním uplatněním vad práva z vadného plnění Kupujícího nezanikají, nicméně Nosíček může prokázat, že za vady zboží neodpovídá.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží je vadné, anebo Kupující vadu sám způsobil. Ustanovení Reklamačního řádu o výlukách ze záruky se zde použije přiměřeně.
Reklamace
V případě vad, které se vyskytnou v záruční době nebo vad, které zboží mělo při převzetí, je Kupující oprávněn zboží u Nosíčka reklamovat.
V případě nejistoty, zdali zboží splňuje podmínky k oprávněné reklamaci, můžete zkonzultovat s Nosíčkem druh vady, případně další postup na tel. +420 733 501 725 nebo e-mailem na malynosicek@email.cz, kde můžete přiložit i fotografie poškozeného místa na posouzení.
Pokud se pro osobní předání/zaslání zboží k reklamaci rozhodnete, je nutné dodržet tyto základní podmínky:
Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.
Zásilka mířící zpět k Nosíčkovi by měla obsahovat originál nebo kopii faktury nebo účtenky a minimálně v elektronické podobě vyplněný a odeslaný reklamační formulář s požadavkem na reklamaci. Taktéž lze akceptovat informační dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který musí obsahovat potřebné náležitosti k identifikaci Kupujícího a reklamovaného produktu, jehož se reklamace týká.
Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Nosíček vydá Kupujícímu Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned).
Je-li Kupující Spotřebitel, o reklamaci rozhodne Nosíček ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Nosíček vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím Spotřebitelem. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující Spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu Podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. Výsledkem reklamačního řízení bývá, a Kupující je oprávněn zvolit, dle povahy vady, tyto nároky:

-Oprava poškozeného zboží, pokud je to možné
-Výměna vadné součásti zboží
-Výměna reklamovaného zboží za nové (oko za oko, zub za zub)- pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
-Výměna zboží za jiné nové zboží - pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
-Sleva z kupní ceny
-Vrácení peněz - tzn. odstoupit od kupní smlouvy (i) není-li oprava, nebo výměna součásti zboží možná, (ii) v případě opakovaného (nejméně tří případů) výskytu téže vady, pro kterou nemůže zboží řádně užívat (iii) je-li vada podstatným porušením smlouvy.
Kupní cena (nebo její část v případě slevy z ní) bude Kupujícímu vrácena:
obezhotovostním převodem na účet
ov hotovosti v místě podnikání Nosíčka
Po vyřízení reklamace Nosíček upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.
Nosíček vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Kupující má při uznané reklamaci právo na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží, v nejnižší možné míře pro bezpečnou zásilku. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Kupující Spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Tyto částky musí Kupující prokazatelně doložit. V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží k reklamaci.
V případě neoprávněné reklamace bude reklamované zboží vráceno, bez opravy/výměny, zpět Kupujícímu.

Závěrečná ustanovení

Kupující Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy dle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Oprávněným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz
Tento Reklamační řád je platný a účinný od 27. září 2017, přičemž je k dispozici v místě výkonu podnikání Nosíčka nebo elektronicky na webových stránkách www.facebook.com/malynosicek/

Nosíček